Bộ chữ và ngôi sao búa liềm inox vàng Tổ Quốc Ghi Công

Bộ chữ và ngôi sao búa liềm inox vàng Tổ Quốc Ghi Công

Bộ chữ và ngôi sao búa liềm inox vàng Tổ Quốc Ghi Công