Bảng hiệu mica và chữ nổi cửa hàng Kim Long Hoa

Bảng hiệu mica và chữ nổi cửa hàng Kim Long Hoa

Bảng hiệu mica và chữ nổi cửa hàng Kim Long Hoa